หน้าแรกliberatorเจาะลึก ] รู้ครบในโพสต์เดียว

เจาะลึก [[ กลุ่มสื่อสาร ]] รู้ครบในโพสต์เดียว


เจาะลึก [[ กลุ่มสื่อสาร ]] รู้ครบในโพสต์เดียว

📌 𝙆𝙚𝙮 𝙃𝙞𝙜𝙝𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩
+ ภาพรวมกลุ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
+ 6 ปัจจัยหลักในการดูงบกลุ่มนี้
+ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนี้
+ ปัจจัยที่กระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มนี้

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

📞 หุ้นกลุ่มสื่อสารแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ:

[1] กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 📲
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารทั้งแบบเสียง และข้อมูล รวมถึงบริการอื่นๆ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง : ADVANC และ TRUE

[2] กลุ่มผู้ให้บริการวางระบบด้านเทคโนโลยี ⚙️
หลักๆ จะเป็นผู้บริการวางระบบเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้กับเอกชน และภาครัฐ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง : AIT, ALT, AMR, INET, INSET, ITEL, MFEC, MSC, SAMART, SAMTEL, SDC, SKY, SVOA, TKC, และ SYMC

วันนี้เราจะมาเจาะลึก กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กันนะ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

📱 กลุ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่:
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น
เพราะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ
แต่การได้มาของรายได้จะอิงกับใบอนุญาตในการประกอบกิจการซึ่งจะมาจากการประมูลเพื่อให้ได้สิทธิของสัมปทาน และมีอายุการใช้สิทธิตามแต่ละใบอนุญาต ซึ่งการทำสัมปทานกับรัฐมี 2 รูปแบบ

1. Build-Operate-Transfer (BOT)
คือ เอกชนจะเป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงจากการดำเนินงานและส่งมอบสินทรัพย์ให้รัฐเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง บันทึกในงบดุลคือ “สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน”

2. Build-Transfer-Operate (BTO)
คือ เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและโอนให้รัฐทันทีหลังสร้างเสร็จ และเอกชนจะมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา บันทึกในงบดุลคือ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิและสัมปทาน”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

🛡️ 6 ปัจจัยหลักในการดูงบกลุ่มนี้ :

1️⃣ จำนวนลูกค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 แบบรายเดือน (Postpaid) คือ ใช้งานก่อนแล้วค่อยชำระค่าบริการเมื่อครบรอบบิล
1.2 แบบเติมเงิน (Prepaid) ต้องชำระเงินก่อนแล้วจึงสามารถเปิดใช้บริการได้

2️⃣ ARPU (Average Revenue Per User)
คือ รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งคน (บาท/เลขหมาย/เดือน) เป็นตัวชี้ว่ารายได้ต่อหนึ่งหมายเลขเป็นเท่าไร โดย ARPU สูงหรือลดลง มาจาก ชนิดบริการ, ปัจจัยการแข่งขัน, สงครามราคา หรือสภาวะกำลังในขณะนั้น

3️⃣ นาทีโทรเฉลี่ยต่อหมายเลขต่อเดือน (MOU)
คือ จำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินจากการโทรออกของลูกค้า (นาที/เลขหมาย/เดือน) ซึ่งเกิดจากการใช้บริการเสียงและการโทรออกต่างประเทศ หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด

4️⃣ จำนวนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ต่อเลขหมายต่อเดือน (VOU)
คือ จำนวนอินเทอร์เน็ตที่เรียกเก็บเงินจากการใช้งานของลูกค้า (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน) เกิดจากปริมาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด

5️⃣ อัตราจำนวนเลขหมายที่ตัดออกจากระบบ (Churn Rate)
คือ จำนวนผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการระหว่างงวด หารด้วยผลรวมของจำนวนผู้จดทะเบียนใหม่ระหว่างงวด และจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด

6️⃣ จำนวนผู้ใช้บริการ
คือ จำนวนหมายเลขที่จดทะเบียน ณ สิ้นงวด
ไม่รวมถึงหมายเลขที่มีสถานะเป็นจำนวนเลขหมายที่ตัดออกจากระบบ (Churn)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

⚔️ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนี้

1) การแข่งขันด้านราคา
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมออกแพคเกจเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจะส่งผลต่อ APRU ให้ลดลงได้

2) อายุสัมปทาน
สัมปทานและใบอนุญาตเป็นแหล่งที่มาของรายได้ หากไม่สามารถต่ออายุสัมปทานหรือใบอนุญาตจะส่งผลต่อรายได้สิ้นสุดลงทันที

3) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ และส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการจากทางเลือกมากขึ้นและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4) การท่องเที่ยวฟื้นตัว
เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงานจากจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าในประเทศจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และ ลูกค้าต่างชาติที่เข้าใช้บริการมือถือในเครือข่ายในประเทศ และเกิดธุรกรรม Roaming เป็นต้น

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

🏹 ปัจจัยที่กระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มนี้
+ กลุ่มมือถือ มีลักษณะของรายได้ค่อนข้างแน่นอน
– แต่หากมีการแข่งขันด้านราคาอาจส่งผลให้การดำเนินงานหดตัวเพราะรายได้ต่อเลขหมายจะลดลง

ขณะที่นักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คาดหวังผลตอบแทนเงินปันผล เพราะเป็นอีกกลุ่มที่เติบโตเต็มที่แล้ว และมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างปลอดภัยยามตลาดหุ้นผันผวน

ซึ่งสำหรับ 1Q24 ที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานของทั้ง 2 บริษัทหลักในกลุ่มนี้ อย่าง ADVANC และ TRUE ดีกว่าตลาดคาด
+ ส่วนหนึ่งมาจาก APRU ที่เพิ่มขึ้น
+ อีกทั้งไตรมาสนี้การแข่งขันด้านราคาลดลง
+ ประกอบกับมีโครงการ E-Receipt ทำให้การขายเครื่องมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น
+ ประกอบกับค่าใช้จ่ายการตลาดที่ลดลงซึ่งหนุนให้การดำเนินงานดีขึ้น

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

👩‍🏫 สรุป
สำหรับกลุ่มสื่อสารชุดนี้ การดำเนินงานด้วยสัญญาสัมปทานหรือใบอนุญาตทำให้การประเมินมูลค่าจะประเมินจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในแต่ละปีไปจนถึงสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง

สิ่งที่ต้องระวัง คือ กระแสเงินสดที่จะได้รับมีแนวโน้มเช่นใด
หากลดลงจะส่งผลต่อราคาหุ้นให้ลดลง
ประกอบกับต้องดู EBITDA แต่ละปีด้วยว่ามีมากกว่าเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายหรือไม่

หากพิจารณา 2 หลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันนั้น
ถ้าเราต้องการบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนเงินปันผลสม่ำเสมอ ADVANC เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
แต่หากต้องการลงทุนหุ้นที่การดำเนินงานกลับมาฟื้นตัว ดูจากการดำเนินงานหลังรวมกับ DTAC แล้วพบว่าการดำเนินงานของ TRUE มีแนวโน้มฟื้นตัวตามลำดับอย่างน่าสนใจเช่นกัน

///////////////////////////////////

📑 บทความนี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก ” LIB of the Month ”
eBook การลงทุน อ่านง่าย ที่มีบทความดีๆ อีก 7 ประเด็น
อ่านเพิ่มได้ที่นี่ :: https://www.liberator.co.th/กลยุทธ์-เทคนิค-รายเดือน


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า